What is Title 1?

Title I History

 

Title I funding began as a part of the Great Society Program of President Lyndon B. Johnson in 1965 under the ESEA (Elementary and Secondary Education Act.) The intent of the law was to provide services to students who had needs that were not addressed in any other funding—those who were not handicapped but who were not working up to their grade placement. This law continued until 1980 when ECIA (Education Consolidation and Improvement Act) was enacted continuing the same basic provisions as ESEA. 1994 saw another change for this funding to IASA (Improving America’s Schools Act). The major changes to this legislation came in two forms: Allotting funding to schools on the basis of number of low-income students rather than number of those who could not read; and making selection of students more school based. Title I ESEA, was in operation from 1965-1980. Chapter I ECIA, was in operation from 1980-1994. Chapter 1 ECIA, became Title 1 IASA, in 1994. In the 2001 reauthorization Title I is referred to as “No Child Left Behind”.

As a parent of a student in a Title I elementary school, you have the right to know the professional qualification of the classroom teachers or paraprofessionals who instruct your child. Federal law, No Child Left Behind allows you to ask for this information from the school's principal. Contact the principal in writing if you would like to receive this information. The information will be provided within one week of your written request.

 

Политика Родительского Участия

Программы Title I

 

Финансирование Программы Title I началось в рамках Программы Великого Общества Президента Линдона Б. Джонсона в 1965 году под ESEA (Законом о Начальном и Среднем Образовании). Цель закона состояло в том, чтобы обеспечить услуги студентам, которые имели потребности, к которым не обращались ни в каком другом финансировании — те, которые не имеют умственные недостатки, но тем не менее отстают от их класса. Этот закон продолжался до 1980 года, когда ECIA (Консолидация Образования и Закон об Усовершенствовании) был принят, продолжая те же самые основные положения, как ESEA. В 1994 году было еще одно изменение для этого финансирования к IASA (Закон по Улучшению Школ  в Америке). Основные изменения к этому законодательству пришли в двух формах: Наделение финансирования школам на основе числа студентов с низким уровнем дохода, а не число тех, кто не умеет читать; и выбирая студентов на основании школы. Программа Title I ESEA, действовала с 1965-1980. Программа Chapter I ECIA, действовала с 1980-1994. Программа Chapter 1 ECIA, стала Title 1 IASA, в 1994 году. В переутверждении 2001 г. Программа Title I называется «Ни Одного Отстающего Ребенка».

Как родитель студента в начальной школы Title I, у Вас есть право знать профессиональную квалификацию школьных учителей или вспомогательного персонала, которые обучают вашего ребенка. Федеральный закон, «Ни Одного Отстающего Ребенка» позволяет Вам спрашивать эту информацию от директора школы. Если Вы хотели бы получить эту информацию то пожалуйста обратитесь в письменной форме к директору школы. Информация будет предоставлена в течение одной недели после получения вашего письменного запроса.

Regulamentul de Implicare a Părinților

Titlul I

 

Finanțarea Titlului I a început ca o parte a ProgramuluiSocietății Mari a Președintelui Lyndon B. Johnson in 1965 sub ESEA (Actul de Învățămînt Elementar și Secundar.) Intenţia legii a fost de a oferi servicii pentru elevii care au nevoi care nu au fost abordați în orice alte fonduri — cei care nu au fost cu handicap, dar care nu au lucrat la nivelul lor de clasă. Această lege a continuat până în 1980, când ECIA (Actul de educaţie consolidarea şi îmbunătăţire) a fost promulgat continuînd aceleași bază de dispoziții ca ESEA. 1994 a văzut o altă schimbare pentru această finanţare la IASA (Legea de îmbunătăţire a Școlilor din America). Schimbări majore la această legislaţie a venit în două forme: alocarea de finanţare pentru şcoli pe baza numărului de elevi cu venituri mici, mai degrabă decât cei care nu puteau citi; şi de a face selecţia elevilor mai mult în bază de şcoală. Titlul I ESEA, a fost în funcţiune începând cu 1965-1980. Capitolul I ECIA, a fost în funcţiune începând cu 1980-1994. Capitolul 1 ECIA, a devenit titlu 1 IASA, în 1994. În 2001 reautorizarea titlului I este menţionată ca “Nici un Copil Lăsat în Urmă.

Ca un părinte al elevului în şcoală elementară Titlul I, aveţi dreptul de a cunoaşte calificarea profesională de profesori de clasă sau paraprofesionali-asistenți care instruiesc copilul dvs.. Legea Federală, Nici un Copil Lăast în Urmă, permite să cere-ți această informaţie de la directorul şcolii. Contactaţi directorul în scris dacă doriţi să primiţi aceste informaţii. Informațiile vor fi oferite în termen de o săptămână de la solicitarea scrisă.